อเมริกาตะวันตก

อเมริกาตะวันตก
9 วัน 6 คืน
แอลเอ – ลาส เวกัส – ซาน ฟรานซิสโก – ปักกิ่ง
โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA)

 

     

                    
วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10
เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 ***คณะเดินทางวันที่ 25 ต.ค -3 พ.ย. 59 คณะพร้อมกันคืนวันที่ 25 ต.ค. 59 เวลา 22.00 น. โดยคณะจะออกเดินทางในวันที่ 26 ต.ค. 59 เที่ยวบินที่ CA980 เวลา 01.00 น. และถึงปักกิ่ง เวลา 06.20 น. // ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CA887 เวลา 12.00 น. และถึงลอส แอนเจลิส เวลา 09.00 น.*** 
 ***คณะเดินทางวันที่ 12-21 พ.ย. 59 คณะพร้อมกันคืนวันที่ 12 พ.ย. 59 เวลา 22.00 น. โดยคณะจะออกเดินทางในวันที่ 13 พ.ย. 59 เที่ยวบินที่ CA980 เวลา 01.05 น. และถึงปักกิ่ง เวลา 06.30 น. // ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CA887 เวลา 12.00 น. และถึงลอส แอนเจลิส เวลา 08.00 น.*** 
                                 
วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
02.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10
เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday
Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
05.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 980

 
วันที่สองของการเดินทาง      ปักกิ่ง – ลอส แอนเจลิส – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –
อนาแฮม
11.25 น. เดินทางถึงปักกิ่ง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองลอส แอนเจลิส เที่ยวบินที่ CA 987 
 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
11.00 น.   ถึงสนามบินลอส แอนเจลิส (Los Angeles) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park )  
ค่ำ อิสระอาหารค่ำภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON GARDEN GROVE หรือเทียบเท่า  


วันที่สามของการเดินทาง      เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา
***หมายเหตุ. ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน***
หมายเหตุ : กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 
เที่ยง/ค่ำ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ  
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON GARDEN GROVE หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ของการเดินทาง     อนาแฮม – Ontario Mills – ลาส เวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า 


วันที่ห้าของการเดินทาง        ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า    1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง 
 นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส *** กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***
หมายเหตุ : ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ     แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง      ลาสเวกัส – BARSTOW FACTORY OUTLET – เฟรสโน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่เจ็ดของการเดินทาง        เฟรสโน – ซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
                                             ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง ระยะทาง 302 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซาน  ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 หลังอาหารค่ำ นำเดินทางสู่สนามบินซาน ฟรานซิสโก 


วันที่แปดของการเดินทาง      สนามบิน – ปักกิ่ง
00.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ด้วยเที่ยวบินที่ CA786 
 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
วันที่เก้าของการเดินทาง      ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – วัดลามะ – กรุงเทพฯ
04.35 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร   
 จากนั้นเดินทางสู่กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (Chinese Great Wall) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
19.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CA979  
23.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ   

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ   1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง    
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
อเมริกาตะวันตก
9 วัน 6 คืน
แอลเอ – ลาส เวกัส – ซาน ฟรานซิสโก
โดยสายการบิน แอร์ ไชน่า (CA)

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 82,900.-
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ 82,900.-
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 82,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 16,600.-
ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน  18,000
กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000
กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800

 กำหนดการเดินทาง     (เทศกาลปีใหม่)      25 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 [9 วัน 6 คืน]

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 84,900
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ 84,900
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 84,900
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 84,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 17,700
ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน 18,000
กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000
กรณีไม่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ลดท่านล่ะ 2,800

 

   พิมโปรแกรมทัวร์ TOUR CODE : USA17302BZ ทัวร์ อเมริกาตะวันตก
ฟอมจองทัวร์กอกข้อมูล
อเมริกา & แคนาดา AMERICA & CANADA

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา กับผู้ชำนาญทัวร์อเมริกา ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์
US171301BZ-America West 9 days 6 nights by the airline CHINA SOUTHERN AIRLINES April-June 2560
อเมริกาตะวันออก แคนาดา 10 วัน 7 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค มิถุนายน - ตุลาคม 2561
US151601MZ-USA – Canada 10 days by Cathay Pacific. June-December 2017
ทัวร์อเมริกากลาง มหัศจรรย์ 18 วัน US151503FZTZXZ
ทัวร์อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ไลน์ 11 วัน US151504MZYZ
ทัวร์อเมริกา, เที่ยวอเมริกา, โปรแกรมทัวร์อเมริกา, ท่องเที่ยวอเมริกา, ดูงานอเมริกา, แพจเก็ตทัวร์อเมริกา
CA151601FZ-Grand-Canada-11DaysCXMyTrip-APR-MAY-2017
US151502FZ- ทัวร์มหัศจรรย์ อเมริกากลาง 18 วัน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 299,900 บาท
ทัวร์แคนาดา เที่ยวแคนาดา
ทัวร์แกรนด์แคนาดา 10 วัน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก CA151501YZ
CA151601MZ - Grand Canadian 12 days Airlines Cathay Pacific June - December 2017
ทัวร์แคนาดา อเมริกา โตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืน US171301MZ
ทัวร์แคนาดา อเมริกา โตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืน US171302MZ
CA151601FZ แกรนด์แคนาดา 11 วัน เมษายน-พฤษภาคม 2560 149,000 บาท
ทัวร์อเมริกาใต้ เที่ยวอเมริกาใต้ South America
ทัวร์บราซิล เปรู มหัศจรรย์ 10 วัน 6 คืน SA151501YZ - FZ
ทัวร์คิวบา เที่ยวคิวบา
ทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16 วัน
ทัวร์ชิลี Tour Chile
โปรแกรมทัวร์ 16 วัน เม็กซิโก – คิวบา CU15150716YZ
16 วัน เม็กซิโก – คิวบา
10 วัน อเมริกา-แคนาดา
บราซิล-เปรู-อาเจนตินา-15day
10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
16 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition) AC151501FZ
อเมริกาตะวันตก USA171304BZ
อเมริกาตะวันออก
ทัวร์เปรู Tour Peru
ทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
ทัวร์เวเนซูเอล่า Tour Venezuela