เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ

 

เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน
พักหรูระดับ 5 ดาว / กระโจม DELUXE

TOUR CODE : CN331101BZ

กำหนดการเดินทาง          วันที่ 14 – 21 ตุลาคม   2559              (8 วัน 7 คืน)

วันแรก  กรุงเทพฯ -  พัทยา – สนามบินอู่ตะเภา – ออร์โดส


01.00 น. (ออกจากบ้านคืนวันที่ 13 ตุลาคม 59) คณะพร้อมกันที่ ถนน พระรามสี่  กล้วยน้ำไท โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่พัทยา  
07.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองออร์โดส โดยสายการบินแอร์เอเชีย X   เที่ยวบินที่ XJ807
13.00 น. ถึงสนามบินเมืองออร์โดส เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง  มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและอารยธรรมอันรุ่งโรจน์  คำว่าออร์โดสในภาษามองโกลหมายถึง “ราชวังมากมาย”   ในสมัยราชวงค์หมิง  กองทหารออร์โดส ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องราชวังทั้งหมดตั้งแต่สมัยเจงกีสข่าน ได้เดินกองทัพถึงทีนี่และปักหลักที่นี่ จึ่งเรียกเมืองนี้เป็นเมืองออร์โดส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักWULAN INTERNATIONAL HOTEหรือเทียบเท่า 5*

วันที่สอง ออร์โดส – เขตคังปาสือ

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เขตคังปาสือ นำท่านชมจัตุรัสเจนกิสข่าน      จัตุรัสนี้ตั้งชื่อด้วยเจงกีสข่าน  ซึ่งเป็นจักรพรรดินักรบชาวมองโกลผู้พิชิตผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกล  เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของมองโกลเลียใน  มีพื้นที่ 2 แสน 3 หมื่นตารางเมตร  ประกอบด้วยเขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เขตกิจกรรมการเล่นเด็ก  เขตน้ำพุ  เขตกิจกรรมทางน้ำ ฯลฯ  นอกจากนี้แล้ว ยังมีประติมากรรมและศิลาจารึกที่เกี่ยวกับเจงกีสข่าน  อย่างเช่น ประติมากรรมของหมูทหารนักรบ  ประติมากรรมพิธีต้อนรับจ้าวสาวศิลาจารึกคำพูดของเจงกีสข่าน จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสม้าคู่  เป็นประติมากรรมม้า 2 ตัว ที่เล่ากันว่าเป็นม้าที่เจงกีสข่านใช้ในการสู้รบ   บริเวณเดียวกันยังมีจัตุรัสพระอาทิตย์ มีสวนดอกไม้ที่มีลักษณะเสมือนดวงอาทิตย์  สอดคลองกับแนวคิด”พระอาทิตย์ที่ไม่ตกดินในทุ่งหญ้า ”ที่เป็นแนวคิดการสร้างเมืองใหม่คังปาสือ จากนั้นชมสวนวัฒนธรรมทุ่งหญ้า เขตการค้าระหว่างราชวงศ์หมิงกับมองโกเลีย ชมงานนิทรรศการด้านวัฒนธรรมเขตเซี่ยหู จากนั้นนำท่านสู่อีเค่ออ๋าวปาวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมองโกล  ซึ่งสร้างด้วยก้อนหิน  ทุกปีชาวมองโกลก็จะมีจัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเทพเจ้าต่างๆ  พร้อมจัดกิจกรรมมวยปล้ำ  แข่งม้า ยิงธนู ฯลฯ
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวัดตุลกุ (พระเถระผู้ใหญ่กลับชาติมาเกิด)ตั้งอยู่ในสวนพฤกษ์ของอำเภออีฉี  มีพื้นที่ประมาณ 2แสนตารางเมตร   พื้นที่ของอาคารก่อสร้างประมาณ 2หมื่น 7 พันตารางเมตร    สร้างให้กับตุลกุ รุ่นที่ 12 ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการพักอาศัย  เรียน รู้ พระพุทธศาสนาแบบทิเบต  การปฏิบัติธรรม  ของตุลกุรุ่นที่ 12  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับการเผยแพร่ให้กับพระลามะและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ถือศาสนาพุทธแบบทิเบตระหว่างตุลกุรุ่นกับบรรดาพระลามะ  วัดนี้ประกอบด้วยศูนย์นิทรรศการวัฒนธรรมทางศาสนา   อาคารที่พักของตุลกุรุ่นที่ 12  และห้องปฏิบัติธรรม  3 ส่วน
กลุ่มอาคารได้ออกแบบด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมของมองโกล  ทิเบตและฮั่น   ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมด้านศาศนาแบบทิเบตและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของเมืองออร์โดสได้ที่นี่
  จากนั้นนำท่านสู่วังจุ้นอ๋อง ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเสร็จเมื่อปี 1936  เป็นวังจุ้นอ๋องที่ได้รักษาสภาพสมบูรณ์ที่สุดในเขตตะวันตกของมองโกลเลียใน เป็นหนึ่งในสิบแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองออร์โดส  มีเนื้อที่ประมาณ2200 ตารางเมตร  อาคารดูสวยและอลังการ ผสมผสานสถาปัตยกรรมของทิเบตและฮั่น  
จากนั้นนำท่านสู่อุทยานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมองโกล สร้างเสร็จเมื่อปี 2015 เปิดเมื่อเดือน 6 ปี 2016   ได้รับการรับรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยงระดับ 4A มีเนื้อที่ประมาณ 33.48 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยเขตวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและห้องแสดงหนังและทีวี ทั้งหมด 3 ส่วนหลัก  คลอบคลุมถึง function ด้านนิทรรศการของวัฒนธรรมในวังของชาวมองโกลเมื่อสมัยราชวงศ์หยวน  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  การถ่ายทำรายการทีวีและละคร  กิจกรรมทางน้ำ การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น  สามารถรับจัดงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานนี้  ซึ่งทางอุทยานได้วางแผนไว้ว่าจะมีจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง 
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวิวยามค่ำคืนแสนสวยของเขตคังปาสือ ขมทะเลสาบอูหลานมู่หลุนและภาพวาดบนกำแพงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมชนเผ่ามองโกล ซึ่งมีความยาว 3800 เมตร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก   WULAN INTERNATIONAL HOTEHOTEL เทียบเท่า5*

วันที่สาม คังปาสือ – สุสานเจงกิสข่าน – ทุ่งหญ้าออร์โดส

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สุสานเจงกีสข่าน เป็นมหาบุรุษนักรบและนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายชนชาติมองโกเลีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง1500ตารางกิโลเมตรมีหอระลึกเจงกิสข่านเป็นทองคำแปดเหลี่ยมสูง 26 เมตร หลังคาประดับประดาด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาวสวยงาม ด้านในมีรูปปั้นเจงกิสข่านและชุดที่ใช้ออกรบ รูปภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกร  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จีนพัฒนาให้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทุ่งหญ้าออร์โดส อยู่ห่างกับตัวเมืองออร์โดสประมาณ 102 กิโลเมตร   มีพื้นที่ปกคลุมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร   ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ4A ของจีน  ทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้ามีกระโจมอยู่ 100 กระโจม  แบ่งออกเป็นเขตการแสดงระบำพื้นเมือง  เขตศูนย์อาหาร   เขตที่พัก  เขตการเล่นกิจกรรมขี่ม้า ยิงธนู  เขตวัดอาราม  เขตจัดพิธีเซ้นไหว้อ๋าวปาว  ท่านจะได้สัมผัสประเพณีวิถีชีวิตของชาวมองโกล  เป็นต้น 
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (อาหารพื้นเมือง) หลังอาหารอิสระชมทุ่งหญ้าออร์โดส สามารถขี่ม้าหรือนั่งเกวียนมองโกลชมวัวแสนสวยของทุ่งหญ้า
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ (อาหารพื้นเมือง) หลังอาหารชมการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล
   พัก  กระโจม Deluxe 

วันที่สี่  ทุ่งหญ้าออร์โดส – อุทยานทะเลสาบ 7 ดาว – เนินทรายเสี่ยงซาวาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบ 7 ดาว ซึ่งเป็นโออีซีสแห่งเดียวในทะเลทรายคู่ปู้ฉี  ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมแม่น้ำหวงเหอ
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมอุทยานทะเลสาบ 7 ดาว อยู่ในทะเลทรายคู่ปู้ฉีซึ่งอยู่ในพรมแดนของเมืองออร์โดส  มีพื้นที่ประมาณ 889 เฮกตาร์ประกอบด้วยพื้นที่น้ำ พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่ทุ่งหญ้า พื้นที่ทะเลทราย ชื่อของอุทยานมาจากทะเลสาบ 7 แห่งที่เรียงกันเหมือนดาว 7 แฉก ได้แก่ทะเลสาบต้าเต้าถู  ทะเลสาบเทียนเอ๋อ (ห่านฟ้า ) ทะเลสาบไอ้ฉิง (แห่งความรัก)   ทะเลสาบยวี่เลี่ยงเสิน(เทวดาแห่งพระจันทร์ )  ทะเลสาบเจินจู(ไข่มุก)  ทะเลสาบเสินไห่ และทะเลสาบไท่หยางเสิน(เทวดาแห่งพระอาทิตย์ )ในอุทยานมีกิจกรรมหลักหลายให้เล่น  เช่นไปsurfing ในทะเลทราย  ตกปลา  ท่องทะเลทรายชมวิวที่สวยงามของทะเลสาบ 7 แห่ง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินทรายเสี่ยงซาวาน อยู่ในเขตเมืองออร์โดสระยะทางห่างจากเมืองเปาโถว 45กม.ห่างจากเมืองฮูฮอทประมาณ220 กม.โดยเนินทรายแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโกบีที่พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมความมหัศจรรย์ของทะเลทรายแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTUS RESORT  หรือเทียบเท่า 5*

วันที่ห้า  เนินทรายเสี่ยงซาวาน – วัดอู่ตางจาว – เมืองเปาโถว

เช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นในทะเลทราย บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่เกาะเซียนอวี่ในเนินทรายเสี่ยงซาวาน
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่วัดอู่ตางจาวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เดิมชื่อว่าวัดปาต๋าเกอเอ่อ ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวขาว วัดนี้เป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดในเขตมองโกลเลียใน  และยังได้รับสมญานามว่าเป็นวังปูตาลาเล็กในเขตไช่ว่าย
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGRI LA HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*

วันที่หก  เมืองเปาโถว – หมู่บ้านเป่าจื่อถ่า – ออร์โดส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อำเภอจุ่นเก๋อเอ๋อ ชมหมู่บ้านเป่าจื่อถ่า ซึ่งสร้างด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ มีแม่น้ำล้อมรอบ 4 ด้าน เหมือนซาลาเปา จึงได้ชื่อว่าเป่าจื่อถ่า ในหมู่บ้านนี้มีก้อนหินยักษ์มากมาย ทางเดินในหมู่บ้านจะคดเคี้ยวลากชัน

กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เป็นอาหารพื้นบ้านที่เปาจื่อถ่า)หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองออร์โดส
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*

วันที่เจ็ด  ออร์โดส – สวนสนุกวานเจียหุ้ยฮวน  - สวนสัตว์ออร์โดส – บริษัทขนแพะออร์โดส - อุทยานจิ่วเฉิงกง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สวนสนุกวานเจียหุ้ยฮวน และสวนสัตว์ออร์โดส จากนั้นไปเยี่ยมชมบริษัท INNER MONGOLIA ERDOS GROUP COMPANY LIMITED เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนแพะรายแรกในประเทศจีน หลังจากนั้นเดินทางสู่อุทยานจิ่วเฉิงกง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีน ได้รับสมญาณามว่าเป็นสวนดอกไม้หลังบ้านของเมืองออร์โดส มีเนื้อที่ประมาณ 6.2ตารางกิโลเมตร ในสมัยราชวงศ์ฉินมีแม่ทัพใหญ่ฉินเถียน เคยสร้างป้อมที่นี่ ในอุทยานมีทะเลสาบเฉียงหู (มีนิทานเล่ากันว่าหนึ่งในสี่หญิงงามแห่งแผ่นดินจีนหวังเจาจวิน ที่ถูกฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นส่งไปให้แก่ข่านของเผ่าชงหนู เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรี เมื่อคิดถึงบ้านก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจที่จิ่วเฉิงกง)
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เป็นอาหารพื้นบ้านที่เปาจื่อถ่า)หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองออร์โดส
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก WULAN INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*

วันที่แปด ออร์โดส – สนามบินอู่ตะเภา – พัทยา – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.30 น.         เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย X เที่ยวบินที่   XJ806
18.15 น.         เดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา จากนั้นบริการรถโค้ชปรับอากาศกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

********************************************************************************************************

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ บาท
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ 45,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ 8,500

                                ** อัตรานี้รวม    ค่าตั๋วเครื่องบิน พัทยา-ออร์โดส-พัทยา  / ค่ารถรับส่งสนามบิน กรุงเทพฯ-พัทยา-กรุงเทพฯ / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ
ค่าที่พักโรงแรม 7  คืน  (ห้องละ 2ท่าน) /ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ /ค่าภาษีสนามบิน 
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / น้ำหนักสัมภาระ
อัตรานี้ไม่รวม     ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่นๆ นอกเหนือรายการ / ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 23 กก. / ทิปบริกรโรงแรม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % / ค่าภาษีบริการ 3 % / ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  **

* พิมพ์โปรแกรมทัวร์ เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกเลียใน 8 วัน 7 คืน
TOUR CODE : CN331101BZ  * 
เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน