ReadyPlanet.com
เอซ อินชัวรันซ์

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง
ความคุ้มครอง

 

(Economy Plan)

(Business Plan)

(First Class Plan)

(Visa Plan)

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

1. การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีสูญเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

                        คู่สมรส

                        บุตรแต่ละคน

1 ล้าน

 

-

-

1 ล้าน

 

1 ล้าน

2.5 แสน

2 ล้าน

-

-

2 ล้าน

 

2 ล้าน

5 แสน

3 ล้าน

 

-

-

3 ล้าน

 

3 ล้าน

7.5 แสน

2 ล้าน

 

-

-

2. การชดเชยคารักษาพยาบาล

                        บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 1-70

                        บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 71-85

 

1 แสน

5 หมื่น

 

1 แสน

5 หมื่น

 

1 ล้าน

5 แสน

 

1 ล้าน

5 แสน

 

2 ล้าน

5 แสน

 

2 ล้าน

5 แสน

 

2 ล้าน

2 ล้าน

3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการเยี่ยมไข้

-

-

1.5  ล้าน

1.5  ล้าน

ไม่จำกัดวงเงิน

ไม่จำกัดวงเงิน

ไม่จำกัดวงเงิน

4. ค่าใช้จ่ายในการสงศพกลับประเทศ

                        บริการช่วยเหลือในระหว่างการเดินทาง

                        ฮอตไลน์บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือ
                   24 ชั่วโมง

-

24 ชั่วโมง

-

24 ชั่วโมง

5 แสน

24 ชั่วโมง

5 แสน

24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดวงเงิน24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดวงเงิน24 ชั่วโมง

5 หมื่น

24 ชั่วโมง

5. การเดินทางหยุดชะงัก

การจี้เครื่องบิน(ต่อสัปดาห์)

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามค่าใช้จ่ายจริง

2.8 หมื่น

ตามค่าใช้จ่ายจริง

2.8 หมื่น

-

-

6. การยกเลิกการเดินทาง

-

-

-

-

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

-

7. การเดินทวงลาชา

-

-

-

-

5 หมื่น

5 หมื่น

-

8. การสูญหายหรือเสียหายของสมภาระและทรัพย์สิ้นส่วนตัว

-

-

-

-

5 หมื่น

5 หมื่น

-

9. ความลาช้าของสัมภาระ

-

-

-

-

2 หมื่น

2 หมื่น

-

10. การสูญหายของเงินส่วนตัวและเอกสารการเดินทาง

-

-

-

-

5 พัน

5 พัน

-

11. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

-

-

1 ล้าน

1 ล้าน

3 ล้าน

3 ล้าน

1 ล้าน

12. การพลาดการต่อเที่ยวบิน

-

-

-

-

4 พัน

4 พัน

-

13. ชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(ต่อวัน)

-

-

-

-

1,500

1,500

-

14. การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

ระยะเวลาการเดินทาง

ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน)

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

ครอบครัว

รายเดี่ยว

1-4   วัน

165

300

250

475

775

1,475

295

5-6   วัน

300

600

380

720

1,000

1,900

450

7-8   วัน

425

845

515

980

1,220

2,310

610

9-10   วัน

515

1,030

600

1,135

1,360

2,290

710

11-14  วัน

600

1,200

835

1,590

1,825

3,465

990

15-22  วัน

670

1,340

1,085

2,065

2,550

4,840

1,290

23-30  วัน

745

1,485

1,425

2,700

3,190

6,055

1,700

 60     วัน

-

-

-

-

-

-

2,500

90    วัน

-

-

-

-

-

-

2,500

จำนวนวันเดินทางที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 7 วัน    (สูงสุดไม่เกิน
90 วัน)

260

515

340

650

855

1,630

-

หมายเหตุ  ครอบครัว หมายถึง ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตรไม่จำกัดจำนวน

 การซื้อประกันการเดินทางด้วยระบบออนไลน์ Amadeus
 ส่งชื่อของผู้เดินทางตรงตามพาสปอร์ต ,วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, วันเดินทาง ไป-กลับ,ประเทศที่ต้องเดินทางไป, จำนวนวันที่เอาประกัน, ชื่อของผู้รับผลประโยชน์, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผลประโยชน์ เป็นภาษาอังกฤษ แบบประกันตามตารางด้านบน มายัง
E-mail :
u.travel@hotmail.com  
ท่านสามารถ ติดต่อรับ กรมธรรม์ ได้ทันที
โทร 02-428 2114  แฟกซ์ 02-428 2125

 


คำนำหน้านาม-ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้เอาประกัน) :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
วัน-เดือน-ปีเกิด :  *
จุดหมายปลายทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง :  *
วันที่สิ้นสุดการเดินทาง :  *
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผลประโยชน์ :  *
ความสัมพันธ์ :  *
หมายเลขฉุกเฉินสำหรับติดต่อ :  *
แบบแผนประกันการเดินทาง :
เบี้ยประกันภัย :
รายละเอียดเพิ่มเติม :ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางในเอเซีย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางทั่วโลก
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย