ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางในเอเซีย

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์


ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
การเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และ รายปี เอเชีย พลัส (ASIA PLUS)

 ข้อตกลงคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง
เอเชีย พลัส (ASIA PLUS)
                                   
  Basic Silver Gold Platinum
 1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit     1,000,000  2,000,000  3,000,000  5,000,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses    2,000,000  2,000,000  3,000,000  5,000,000
     2.1 การรักาษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Follow-up treatment  in Thailand     50,000   200,000   300,000  500,000
     2.2 การรักาษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Medical  treatment  in Thailand    100,000  200,000  300,000  500,000
 3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation    2,000,000  2,000,000 3,000,000  5,000,000
 4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance          
     4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate Visit    X  Actual Costs  Actual Costs  Actual Costs
     4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ /  Return of minor    X  Actual Costs  Actual Costs  Actual Costs
     4.3 การค้นหา การช่วยเหลือ และการกู้ภัย / Search , rescue and recovery   250,000 250,000   250,000  250,000
 5. การยกเลิกการเดินทาง /  Trip cancellation    X  X  100,000  100,000
 6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment    X  X  100,000  100,000
 7. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or Damage of personal baggage    X  X  50,000  50,000
 8.การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of dalay          

   8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public Transportations

  X  2,000 10,000  20,000
   8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay   X  2,000  20,000  20,000
   8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack   X  X  50,000  50,000
   8.4  การพลาดเที่ยวบิน / Missed connection flight   X  2,000  10,000  20,000
 9. ความสูญหายของหนังสือเดินทาง /  Loss of passport   X  X  5,000  5,000
10.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal Liability    X  1,000,000  2,000,000 5,000,000
11.ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess   X  X  10,000  20,000
12.ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf  excess   X  X X 20,000
13.เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในดรงพยาบาลต่างประเทศ / Overseas hospitalization benefit

 

 

X 1,000
Per day max
10,000
2000
Per day max
2,000 
3,000
Per day max
30,000
           
 
จำนวนวันเดินทาง รายเดี่ยวและรายปี (วัน)
 
     
เบี้ยประกันภัย (บาท)
 1-4 วัน   200   290   470 688 
 5-6 วัน   240   300  595  999
 7-8 วัน   280  427  690  1.300
 9-10 วัน   340   597  850  1,600
 11-15 วัน   450  767  1,150  2,150
 16-22 วัน   524  937  1,650  2,795
 23-31 วัน   628  1,108  2,030  3,300
 32-45 วัน   770   1,364  2,450  4,325
 46-60 วัน   907  1,620  2,995  5,226
 61-75 วัน   1,220  2,215  3,775  6,450
 76-94 วัน   1,475  2,641  4,200  7,500
 95-105 วัน   1,975  2,962  5,720  9,990
106-121 วัน   2,350  3,371  6,450  11,100
122-151 วัน   2,775  4,016  7,950  13,740
152-182 วัน   3,260  4,922  9,775  15,975
 แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 31 วัน   1,200  1,992  2,850  4,400
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 60 วัน   1,600  2,591  3,700  6,400
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ  90 วัน    1,900  3,200  5,000  8,700
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 120 วัน   2,650  4,038  7,100  12,210
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ  365 วัน    5,925  10,785  22,000  35,150
หมายเหตุ :     - เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว / Premium includes tax and stamp
                          - เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 75 ปี / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age.
                           ** อ.บ. 1  หมายถึงการเสียชีวิต การสูญอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ / Loss of life, Dismemberment, loss of Sight or total Pemanent Disability **
                            15/07/2015
การซื้อประกันการเดินทางด้วยระบบออนไลน์ Amadeus
 
ส่งชื่อของผู้เดินทางตรงตามพาสปอร์ต ,วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, วันเดินทาง ไป-กลับ,ประเทศที่ต้องเดินทางไป, จำนวนวันที่เอาประกัน, ชื่อของผู้รับผลประโยชน์, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผลประโยชน์ เป็นภาษาอังกฤษ แบบประกันตามตารางด้านบน มายัง
E-mail : u.travel@hotmail.com 
ท่านสามารถ ติดต่อรับ กรมธรรม์ ได้ทันที
โทร 02-428 2114  แฟกซ์ 02-428 2125

 


คำนำหน้านาม-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้เอาประกัน) :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
วัน-เดือน-ปีเกิด :  *
จุดหมายปลายทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง :  *
วันที่สิ้นสุดการเดินทาง :  *
ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ :  *
ความสัมพันธ์ :  *
หมายเลขฉุกเฉินสำหรับติดต่อ :  *
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :  *
แผนประกันการเดินทาง Asia Plus :
เบี้ยประกันภัย :
รายละเอียดเพิ่มเติม :ประกันภัยการเดินทาง

เอซ อินชัวรันซ์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางทั่วโลก
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย