ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางทั่วโลก

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
การเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และ รายปี สำหรับท่องเที่ยวทั่วโลก (WORLDWIDE)


 ข้อตกลงคุ้มครอง

ประกันภัยการเดินทาง
ประกันการเดินทางโลก และยื่นวีซ่าเช็งเก้น
Package for worldwide plus and for visa Schengen
                                   
  Basic Silver Gold Platinum
 1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1** / Personal Accident Benefit     1,000,000  2,000,000  3,000,000  5,000,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses    2,000,000  2,000,000  3,000,000  5,000,000
     2.1 การรักาษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Follow-up treatment  in Thailand     50,000   200,000   300,000  500,000
     2.2 การรักาษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / Medical  treatment  in Thailand    100,000  200,000  300,000  500,000
 3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation    2,000,000  2,000,000 3,000,000  5,000,000
 4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance          
     4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate Visit    X  Actual Costs  Actual Costs  Actual Costs
     4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ /  Return of minor    X  Actual Costs  Actual Costs  Actual Costs
     4.3 การค้นหา การช่วยเหลือ และการกู้ภัย / Search , rescue and recovery   250,000 250,000   250,000  250,000
 5. การยกเลิกการเดินทาง /  Trip cancellation    X  X  100,000  100,000
 6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailment    X  X  100,000  100,000
 7. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง / Loss or Damage of personal baggage    X  X  50,000  50,000
 8.การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of dalay          

   8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in public Transportations

  X  2,000 10,000  20,000
   8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage delay   X  2,000  20,000  20,000
   8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack   X  X  50,000  50,000
   8.4  การพลาดเที่ยวบิน / Missed connection flight   X  2,000  10,000  20,000
 9. ความสูญหายของหนังสือเดินทาง /  Loss of passport   X  X  5,000  5,000
10.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal Liability    X  1,000,000  2,000,000 5,000,000
11.ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excess   X  X  10,000  20,000
12.ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf  excess   X  X X 20,000
13.เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในดรงพยาบาลต่างประเทศ / Overseas hospitalization benefit

 

 

X 1,000
Per day max
10,000
2000
Per day max
2,000 
3,000
Per day max
30,000
           
 
จำนวนวันเดินทาง รายเดี่ยวและรายปี (วัน)
 
     
เบี้ยประกันภัย (บาท)
 1-4 วัน   300 334  600 990
 5-6 วัน   350  450  715  1,290
 7-8 วัน   370 500  990  1,772
 9-10 วัน   399  600  1,230 1,996
 11-15 วัน   600 790  1,590  2,750
 16-22 วัน   849 1,275  2,210  3,370
 23-31 วัน   999 1,600  2,680  3,993
 32-45 วัน   1,530  2,090  3,200  5,674
 46-60 วัน   1,950  2,500  3,850  6,180
 61-75 วัน   2,300  3,340 4,900  7,910
 76-94 วัน   2,500  3,843  5,500  9,390
 95-105 วัน   3,500  4,467, 7,490  11,145
106-121 วัน   4,100  5,090  8,400  12,900
122-151 วัน   5,200  6,345  10,250  15,895
152-182 วัน   6,500  7,599  12,530  18,890
 แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 31 วัน   2,000  2,450  4,000  5,700
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 60 วัน   2,500  3,120  4,800  7,400
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ  90 วัน   3,600  4,225  5,800  10,000
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ 120 วัน   5,750  6,427  9,000  13,990
แบบรายปี คุ้มครองการเดินทางทริปละ  365 วัน    15,500  19,000  26,200  44,000
 

หมายเหตุ :     - เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากรแล้ว / Premium includes tax and stamp
                          - เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 75 ปี / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age.
                           ** อ.บ. 1  หมายถึงการเสียชีวิต การสูญอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ / Loss of life, Dismemberment, loss of Sight or total Pemanent Disability **
                            15/07/2015
                        
การซื้อประกันการเดินทางด้วยระบบออนไลน์ Amadeus
 ส่งชื่อของผู้เดินทางตรงตามพาสปอร์ต ,วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, วันเดินทาง ไป-กลับ,ประเทศที่ต้องเดินทางไป, จำนวนวันที่เอาประกัน, ชื่อของผู้รับผลประโยชน์, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผลประโยชน์ เป็นภาษาอังกฤษ แบบประกันตามตารางด้านบน มายัง
E-mail : u.travel@hotmail.com 
ท่านสามารถ ติดต่อรับ กรมธรรม์ ได้ทันที
โทร 02-428 2114  แฟกซ์ 02-428 2125

 


คำนำหน้านาม-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้เอาประกัน) :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
วัน-เดือน-ปีเกิด :  *
จุดหมายปลายทาง :
วันที่เริ่มเดินทาง :  *
วันที่สิ้นสุดการเดินทาง :  *
ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ :  *
ความสัมพันธ์ :  *
หมายเลขฉุกเฉินสำหรับติดต่อ :  *
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง :  *
แบบประกันการเดินทาง Worldwide Plus :
เบี้ยประกัน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :ประกันภัยการเดินทาง

เอซ อินชัวรันซ์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำหรับเดินทางในเอเซีย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย