ทัวร์ขั้วโลกใต้ Antarctica

ขั้วโลกใต้  ANTARCTICA

ทัวร์ขั้วโลกใต้  ANTARCTICAยู. แทรเวล วาเคชั่นส์  ขอเสนอรายการสุดพิเศษ ครั้งหนึ่งในชีวิตของนักเดินทาง  จะต้องไปเยือน และสัมผัสความหนาวเย็นของบรรยากาศแบบขั้วโลก  ที่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ไปสัมผัส

 

16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้

ทัวร์ขั้วโลกใต้


 

 

ทัวร์ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica) 16 วัน
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้
 
 เดินทาง  วันที่    26 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559  ท่านละ  399,900 บาท

(จองด่วน...ห้องมีจำกัดมาก... รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น...เรือเต็มถึงปี 2017)
16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)
บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) – อูซัวยา – แอนตาร์กติกา – หมู่เกาะคิงจอร์จ – เกาะดิเซพชั่น
พอร์ทลอคครอย - อ่าวเนโค – ช่องแคบเลอแมร์ – เกาะคูเวอร์วิล – พาราไดซ์เบย์
ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้ำแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)
เหยียบแผ่นดินขั้วโลกใต้แบบจัดเต็ม
พร้อมสะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร Star Alliance
 
 
  
16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)

26 ธันวาคม 2558    กรุงเทพ – อิสตันบูล

20.30 น.    คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น.    ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

27 ธันวาคม 2558    อิสตันบูล – บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา)

05.40 น.    เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK15 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย
09.30 น.     ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนติน่าโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 17 ชั่วโมง 35 นาที)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

22.05 น.    เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา       
        นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
        นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต้

    นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า


28 ธันวาคม 2558    บัวโนสไอเรส – อูซัวยา – นั่งรถไฟสาย End of The World Train

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา   
09.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองอูซัวยา (Ushauaia) โดยเที่ยวบิน AR1852 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.)
12.45 น.    เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต้”
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสาย “End of The World Train” ที่จะนำท่านเดินทางจากสถานีอูซัวยา (Ushuaia station) มุ่งหน้าสู่ พิโค วัลเลย์ (Pico Valley) จนถึงสถานี คาสคาดา เด ลา มาการีนา (Cascada de la Marcarena Station) รถไฟนำท่านเดินทางภายในเส้นทางอุทยานแห่งชาติเตียร์รา เดลฟวยโก สวนป่า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสองข้างทางตามอัธยาศัย


ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Ushuaia Hotel**** หรือเทียบเท่า29 ธันวาคม 2558    อูซัวยา – เชคอินเรือ MV Sea Spirit

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตัวเมืองอูซัวยา ซึ่งคงบรรยากาศเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยเสน่ห์แบบตะวันตก ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ต้องใช้เวลาในการเชคอิน และขนกระเป๋าเดินทางขึ้นเรือ เพราะเรือจะไม่ได้ทำการจอดเทียบท่า ทางเรือจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญ ตามอัธยาศัย ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรือสำราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนำท่านขึ้นเหยียบแผ่นน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้
 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
    เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้
    เรือมุ่งหน้าสู่ช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel)  ซึ่งเป็นช่องแคบที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะ อาร์ชิพิลาโก (Archipelago island) เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งแยกประเทศชิลี และ ประเทศอาร์เจนตินา หมู่เกาะ อาร์ชิพิลาโก เป็นอีกเกาะภายในรัฐเตียร์รา เดลฟวยโก (Tierra del Fuego) หรือชื่อทางการคือ รัฐเตียร์ราเดลฟวยโก แอนตาร์กติกา และหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ เป็นรัฐในประเทศอาร์เจนตินาที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่ของอาร์เจนตินา ข้ามช่องแคบมาเจลลัน เมืองหลวงชื่อ อูซัวยา ระหว่างการชมช่องแคบบีเกิ้ล ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของหมู่เกาะน้อย ใหญ่มากมาย ทั้งเกาะซีวูลฟ์ (Sea Wolves island) ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของ แมวน้ำ และ สิงโตทะเล หรือจะเป็น เกาะนก (Bird Island) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์  ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของแมวน้ำ และ สิงโตทะเล ที่อาศัย อยู่บนเกาะแห่งนี้ ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติตลอดเส้นทาง Beagle Channel


30 ธันวาคม 2558    Drake Passage

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
        ในวันนี้เรือจะนำทุกท่านล่องสู่ขั้วโลกใต้ ผ่านทาง Drake Passage ซึ่งเป็นเส้นทางที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาบรรจบกัน เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวสำหรับการลงเรือ Zodica เพื่อขึ้นสัมผัสจุดต่างๆตลอดการเดินทางสู่ขั้วโลกใต้ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกใต้ (Antarctica Zone)

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย        อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มเข้าสู่แผ่นดินขั้วโลกใต้ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสปลายสุดแห่งผืนแผ่นดิน)

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


31 ธันวาคม 2558    Drake Passage – King George Island (South Shetland Islands)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญล่องผ่านน่านน้ำสู่ขั้วโลกใต้และในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมอบรมและเตรียมพร้อมให้กับลูกค้าก่อนการเริ่มต้นขึ้นบกในช่วงเย็น ณ เกาะคิงจอร์จ (King George Island) อีกหนึ่งเกาะภายใต้อาณานิคมของหมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ โดยในวันนี้ทางเรือมีจัดกิจกรรมเปิดโลกขั้วโลกใต้ ประวัติความเป็นมาในการค้นพบขั้วโลกใต้ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกใต้ พร้อมวิธีปฎิบัติในการถ่ายรูปหรือการลงเดินย่ำผืนน้ำแข็งขั้วโลกใต้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย    นำท่านนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac ship) หรือเรือเล็กเพื่อนำท่านขึ้นสู่สถานีวิจัยขั้วโลกใต้ของรัสเซีย (Russian research station Bellingshausen) ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะคิงจอร์จ บริเวณชายฝั่งอาร์ดเลย์ (Ardley Cove) ซึ่งชายฝั่งแห่งนี้ตั้งชื่อการค้นพบของเรือเอ็กซ์เพนดิชั่นของชาวอาร์เจนตินาในปี 1935 นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อชมสถานีวิจัยของรัสเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมโบสถ์รัสเซียออโทดอกซ์ ซึ่งตั้งอบู่บนเกาะแห่งนี้เช่นกัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความแปลกใหม่และความน่าประทับใจของผืนแผ่นดินแรกที่เราได้มีโอกาสมาเยือนแห่งขั้วโลกใต้ หากอากาศดีท่านอาจได้พบฝูงนกเพนกวิน และ แมวน้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
 

ค่ำ    นำท่านนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) เดินทางกลับสู่เรือสำราญ
        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พร้อมกิจกรรมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ 2016
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(กิจกรรมของเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน)


1 มกราคม 2559    “Happy New Year 2016”: เกาะฮาล์ฟมูน – อ่าวนักล่าปลาวาฬ (เกาะดิเซฟชั่น)   
     

(กิจกรรมการลงเรือ Zodiac ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม อาจมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกาะแต่ละจุดขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
    นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac ship) เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินเล่นกัน เพนกวินรูคคารี่ (Rookery penguin)  แห่งเกาะฮาล์ฟมูน (Half Moon Island) ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเพนกวินรูคคารี่แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อให้ท่านได้สัมผัสเพนกวินอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณเกาะแห่งนี้ ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง นกขั้วโลกใต้ ซึ่งมีลำตัวสีขาวและมีปลอกคอสีดำ และ นกนางนวลเคลป์ รวมถึงนกนานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ขั้วโลกที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเรือ MV Sea Spirit
  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย    นำท่านลงเรือโซดิแอก มุ่งหน้าสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทวาฬบาลีน ในวงศ์วาฬอกร่อง (Balaenopteridae) วาฬหลังค่อมจัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีจากพฤติกรรมชอบกระโดดตัวขึ้นเหนือน้ำ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับผู้พบเห็น เหตุที่กระโดดนั้นมีหลายประการ ทั้งกระโดดเพื่อสลัดเพรียงที่เกาะอยู่ตามตัวให้หลุดออก หรือ กระโดดเพื่ออวดตัวเมีย เมื่อมีตัวผู้ตัวหนึ่งกระโดดก่อน ตัวอื่นๆ ก็จะกระโดดตามเหมือนแข่งขันกัน ณ อ่าวแห่งนี้เป็นแหล่งของวาฬหลังค่อม จึงทำให้สมัยล่าปลาวาฬ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเรือล่าปลาวาฬและจะนำวาฬที่ล่าได้ ไปชำแหละบนเกาะดีเซพชั่น (Deception Island) ต่อไป ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพวาฬหลังค่อมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่เกาะดีเซพชั่น (Deception Island) เพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1905 และได้ถูกทำลายลงจากเหตุดินถล่มในปี 1967 ท่านจะได้เห็นซากวาฬที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อกลับสู่เรือ MV Sea Spirit 
  

(กิจกรรมของเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยทางผู้เชี่ยวชาญจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน)

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


2 มกราคม 2559        ช่องแคบเลอแมร์ (Lemaire Channel) – ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache Strait)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
    เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำช่องแคบเลอแมร์ (Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก หากวันใดฟ้าเปิด ณ บริเวณแห่งนี้ ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ เกิดภาพสะท้อนที่สวยงามยิ่ง ช่องแคบแห่งนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวเยอรมันในปี 1873 แต่นักเดินเรือนาม เอเดรียน เดอ เกอร์แลช ได้ขึ้นสำรวจในปี 1898 หากอากาศดีท่านจะได้เห็นสัตว์ขั้วโลกใต้อย่าง เพนกวิน วาฬ แมวน้ำ และ สิงโตทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ เกนตูเพนกวิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธารน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งขั้วโลกใต้ขนาดใหญ่ ก่อนเรือสำราญนำท่านมุ่งสู่ช่องแคบเกอร์แลชในช่วงบ่าย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย    เรือออกเดินทางจากช่องแคบเลอแมร์ มุ่งหน้าสู่ ช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่า ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สลักเสลาโดยธรรมชาติ เป็นรูปร่างแปลกตามากมาย เส้นทางช่องแคบเกอร์แลชเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่า เส้นทางแห่งประติมากรรมที่สวยงามเส้นทางหนึ่งในการสัมผัสถึงความงามของทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ พลาดไม่ได้กับการเก็บภาพความงามสองฟากฝั่งที่รังสรรค์แตกต่างกันในทุกปี

  
 
ข้อดีของการล่องเรือ Expedition Cruise คือ เรือสามารถเข้าใกล้ธารน้ำแข็งและชายฝั่งในระยะใกล้
ท่านสามารถสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามได้อย่างใกล้ชิด
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


3 มกราคม 2559        ช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) – เกาะคูเวอร์วิล (Cuverville Island)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือสำราญ นำท่านล่องผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ (Neumayer Channel) ซึ่งเป็นช่องแคบกว้างเพียง 16 ไมล์ แยกเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) เกาะเวียนเก (Wiencke Island) และเกาะโดว์เนอร์ (Dourner Island) ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของช่องแคบเกอร์แลช ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้ และสัมผัสทัศนียภาพสองฝั่งของเรือ หากอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิ, ปลาวาฬนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วาฬหลังค่อม, วาฬมิงค์, วาฬเพชรฆาต, สิงโตทะเล, วอรัส และสัตว์ขั้วโลกใต้ หรือ ท่านจะเลือกทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ภายในห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่าย    นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac Ship) เพื่อนำท่านขึ้นเกาะคูเวอร์วิล (Cuverville Island) อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรแกนตูเพนกวิน (Gentoo Penguin) เรียกได้ว่าเป็นเกาะแห่งเพนกวิน เลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของหมู่มวลนกเพนกวินนับพันตัวบนเกาะแห่งนี้ ได้เวลานำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit
  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


4 มกราคม 2559        เนโค ฮาร์เบอร์ (Neko Harbor) – พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
    นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่ เนโค ฮาร์เบอร์ (Neko Harbor) ซึ่งตั้งชื่อตามเรือล่าปลาวาฬเนโกที่ได้ทอดสมอ ณ บริเวณนี้เมื่อปี 1900 บริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นผืนแผ่นดินใหญ่แห่งแอนตาร์กติกา (Antarctica Mainland) และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ขั้วโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกนตูเพนกวิน แมวน้ำ สิงโตทะเล นกนานาชนิด นำท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบผืนแผ่นดินใหญ่แห่งแอนตาร์กติกา พร้อมร่วมทัศนศึกษา สัตว์ขั้วโลกที่อาศัยในบริเวณนี้ รวมถึงเก็บภาพทัศนียภาพของธารน้ำแข็งเนโค (Nako Harbor Glacier) และเวิ้งอ่าวแห่งขั้วโลกใต้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit 
  
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย    นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่ พอร์ท ลอคครอย (Port Lockroy) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีในการขึ้นสู่ผืนแผ่นดินขั้วโลกใต้ ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งทางประวัติศาสตร์แห่งขั้วโลกใต้ เนื่องจากได้รับการยกย่องให้สิ่งก่อสร้างและสถานีค้นคว้าวิจัยเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งความรู้แห่งขั้วโลกใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างและพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดอีกแห่งของขั้วโลกใต้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งขั้วโลกใต้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านกลับขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit
 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ


5 มกราคม 2559        พาราไดซ์เบย์ (Paradise Bay) – เกาะเมลชอร์ (Melchior Island)


เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
    นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ (Paradise Harbor) ถูกค้นพบโดยนักล่าปลาวาฬ ภายในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย มีวิว ทิวทัศน์และ ทัศนียภาพที่สวยงาม และ ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินจักรพรรดิ สิงโตทะเล แมวน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ หากอากาศดีและทัศนียภาพแจ่มใส ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินจักรพรรดิมากมาย รวมถึง แมวน้ำ และ สิงโตทะเลมานอนอาบแดด บนก้อนน้ำแข็ง และ ปลาวาฬมิงค์, ปลาวาฬหลังค่อม และ ปลาวาฬเพรชฆาต ที่จะขึ้นมาเล่นน้ำในช่วงฤดูนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านกลับขึ้นเรือ MV Sea Spirit
  
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย        นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac ship) มุ่งหน้าสู่เกาะเมลชอร์ (Melchiors Island) ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินแรกในการเข้าหรือออกจากขั้วโลกใต้ ก่อนล่องสู่ Drake Passage เกาะแห่งนี้เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ระหว่างเกาะแอนเจอร์ (Anvers Island) และเกาะบราแบนท์ (Brabant Island) และเป็นจุดที่ดีที่สุดในการดูปลาวาฬ หากโชคดีท่านจะสามารถชมปลาวาฬในแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพทัศนียภาพขั้วโลกใต้ก่อนเดินทางสู่ Drake Passage ในวันรุ่งขึ้น ได้เวลานำท่านกลับขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อขึ้นเรือ MV Sea Spirit

  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ


6 – 7 มกราคม 2559    Drake Passage

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ


8 มกราคม 2559        อูซัวยา – บัวโนสไอเรส

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในห้องอาหารของเรือสำราญ
เรือล่องเข้าสู่น่านน้ำแห่งเมืองอูซัวยา หากท่านยังไม่เต็มอิ่มกับการเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) แนะนำให้ท่านเตรียมกล้องให้พร้อมในการเก็บภาพความน่ารักของแมวน้ำมากมาย และนกประจำถิ่นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากเรือเทียบท่านำท่านเชคเอาท์ รับสัมภาระ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.30 น.    นำท่านสู่สนามบินอูซัวยา เพื่อเชคอิน
14.05 น.    ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี
17.33 น.    เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี
    รับกระเป๋าสัมภาระและเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส อิสระอาหารเย็นภายในสนามบินตามอัธยาศัย
19.30 น.    นำท่านเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
23.55 น.    ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK16
    (ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที)

9 มกราคม 2559         บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – อิสตันบูล

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ บนเครื่องบิน
21.35 น.    เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

10 มกราคม 2559    อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

00.55 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ TK68
        (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)
14.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....


ห้องพักเรือสำราญ MV Sea Spirit Luxury Cruise
 
รองรับผู้โดยสารได้ 114 คน
ห้องพักเป็นแบบ Suite และมีหน้าต่าง (Ocean View) หรือ ระเบียง (Balcony)
(เตียงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้)
ห้องสวีทแบบมีระเบียง : Premium Suite / Deluxe Suite
  

ห้องสวีทแบบมีหน้าต่าง : Classic Suite


  
ห้องขนาด 23 ตร.ม. เตียง TWN หรือ King Size Bed, มีหน้าต่างและ Private facilities

16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้


อัตราค่าบริการ    10-25 กันยายน 2558

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)    
(พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง Classic Suite มีเพียง 4 ห้อง) ท่านละ    399,900 บาท

ราคาผู้ใหญ่พักด้วยกัน 3 ท่าน ห้องมีหน้าต่าง (Triple Classic Suite มีเพียง 1 ห้องเท่านั้น)
ราคาท่านละ    369,900 บาท

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (พักห้องคู่ Deluxe Suite มีเพียง 2 ห้อง) เพิ่มเงินท่านละ    62,000 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
BKK-IST-EZE-IST-BKK (เฉพาะเที่ยวบิน Turkish Airlines เท่านั้น)    150,000 บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
*  กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
*  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
*  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
*  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
*  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
*  ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
*  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
*  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
*  เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง
*  ค่าวัคซีนฉีดไข้เหลือง (การฉีด  1 ครั้ง ครอบคลุมได้ 10 ปี และ ต้องฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง)
*  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
*  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน    งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
        งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

หมายเหตุ :
*  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
*  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
*  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
*  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
*  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
*  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
*  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
*  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น


 

ทัวร์โค้ด : CR1515AX ทัวร์ประเทศ : ขั้วโลกใต้ ล่องเรือเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้
โปรแกรมทัวร์ : 16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต.... ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้

 Antarctic

16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนติน่า) – อูซัวยา – แอนตาร์กติกา – หมู่เกาะคิงจอร์จ – เกาะดิเซพชั่น
พอร์ทลอคครอย - อ่าวเนโค – ช่องแคบเลอแมร์ – เกาะคูเวอร์วิล – พาราไดซ์เบย์
ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เหยียบพื้นน้ำแข็งขั้วโลกใต้ กับการนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac)
เหยียบแผ่นดินขั้วโลกใต้แบบจัดเต็ม
พร้อมสะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร Star Alliance

พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย บริการตลอดการเดินทาง

ธันวาคม วันที่  26 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 ราคาทัวร์ 399,900.- บาท
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์
16 วัน ล่องเรือสำราญสู่ขั้วโลกใต้ (Antarctica)
MV SEA Spirit Expedition Antarctica Cruise
ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
ฉลองปีใหม่ 2016 ที่ขั้วโลกใต้
พิมพ์ใบจองทัวร์
ใบจองทัวร์
ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญทั่วโลก เรือสำราญ

ทัวร์เรือสำราญ อาร์คาเดีย ครุยส์ Arcadia Cruises
ทัวร์เรือสำราญ เซเลบริตี้ ครุยส์ Celebrity Cruises
ทัวร์เรือสำราญ คอสต้า ครุยส์ Costa Cruises
ทัวร์เรือสำราญ เอ็มเอสซี ครุยส์ MSC Cruises
ทัวร์เรือสำราญอลาสก้า ปริ๊นเซส ครุยส์ Princess Cruise
ทัวร์เรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ รอยัลแคริบเบียน ครุยส์ Royal Caribbean Cruises
ทัวร์เรือสำราญ ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพคเกดจเรือสำราญ Royal Caribbean Caribbean Sea
ทัวร์เรือสำราญ รอยัลแคริบเบียน เอเชีย Royal Caribbean Asia
ทัวร์เรือสำราญ สตาร์ครูซ Star Cruises
ทัวร์เรือสำราญ รอยัล แคริบเบียน ยุโรป Royal Caribbean Europe
ทัวร์เรือสำราญ รอยัลแคริบเบียน ออสเตรีย นิวซีแลนด์
ทัวร์เรือสำราญ ทัวร์ล่องเรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ รอยัลแคริบเบียน อเมริกา อลาสก้า
ทัวร์เรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือสำราญ หลากหลายเส้นทาง
15 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) โดยสายการบินไทย 7 - 21 กรกฎคม 2561 888,800 บาท CR151501XZ
เจาะลึกขั้วโลกใต้ 24 วัน โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ 5 - 28 พฤศจิกายน 2017 649,900 บาท CR151501TZ
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Oasis of the SEAs
ทัวร์ขั้วโลกเหนือ อาร์คติค เอ็กซ์พิดิชั่น 18 วัน อันซีน ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวาลบาร์ด CR151511FZTZ
ทัวร์เรือสำราญอลาสก้า 11 วัน 2-12 มิ.ย. 18-28 ส.ค. 2018
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค สายการบินออสเตรียน
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)
11 วันล่องเรือสำราญอลาสก้า Celebrity Eclipse
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค Royal Caribbean – Serenade of the SEAs
12 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Celebrity Edge Luxury Cruise