13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส สายการบินเค แอล เอ็ม

 

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส

สายการบินเค แอล เอ็ม

CODE TOUR : CA150113FF

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส....

กิโต (เอกวาดอร์)– กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะซานตาครูซปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า) - อ่าวเออร์บิน่า                  (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส - ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวซัลลิแวน - หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ) - เกาะมอสคิวรา–                เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ - เกาะซานตาเฟ่ – เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานคริสโตบอล

เริ่มต้น 259,900 บาท

(พักห้อง Standard Plus / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปสำหรับเรือ Galapagos Coral I & II)

 

7 ม.ค. 2562    กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม

 

09.00 น.     คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

12.15 น.     ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่องบิน

18.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

                     (แนะนำ ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเล็ก สำหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม ก่อนขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น สำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่   จะทำการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร์)

 

 ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

8 ม.ค. 2562    อัมสเตอร์ดัม – กิโต

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

07.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน

10.15 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) โดยเที่ยวบิน KL751 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.40 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า และอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน      

16.15 น.         เดินทางถึงสนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                       

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองกิโต (Quito) หรือชื่อทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกิโต (San Francisco de Quito) เป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ สำหรับเมืองกิโตตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น้ำกวายาบัมบา บนเนินเขาปีชินชา ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองอยู่ที่ระดับ 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล จึงทำให้กิโตเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก  นอกจากนี้เอกวาดอร์ยังมีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ 600 ไมล์) เนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงได้รับการตั้งชื่อตามคำในภาษาสเปนว่า Ecuador ซึ่งก็ตรงกับ "Equator" ในภาษาอังกฤษนั่นเอง นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองกิโตซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978 โดยเริ่มจากจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุรัสที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมกำลังของคนในชาติ โดยเอกวาดอร์ได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวันที่ 10 สิงหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่งนี้ ดังนั้นที่นี่จึงเปรียบเสมือนสถานที่แห่งการประกาศความเป็นไทของประชาชนในชาติ นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Presidential Palace) สร้างขึ้นในปี 1809 ปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาและสถานที่ราชการของประเทศเอกวาดอร์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานำท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ประจำเมือง (Metropolitan Cathedral หรือ The Cathedral of Quito) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกประจำเมืองกิโต สร้างขึ้นในปี 1562-1567 ซึ่งมีความสำคัญกับประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากที่สเปนได้ขยายอาณานิคมและเข้ามายึดครองเมืองกิโต โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้  

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                        

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

 

9 ม.ค. 2562  เปิดโลกกาลาปากอส โดยเรือ Galapagos Coral I & Coral II – เกาะซานตาครูซ

 เช้า                 รับประทานอาหารเช้าแบบ  Breakfast box

05.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต เพื่อเชคอิน

06.55 น.         ออกเดินทางสู่หมู่เกาะกาลาปากอส โดยเที่ยวบิน AV1632 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)

09.20 น.         เดินทางถึงสนามบินบัลทรา (Baltra) แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อันเป็นส่วนหนึ่งของ     เอกวาดอร์ และองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้หมู่เกาะกาลาปากอส เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1978 เพราะมีพืชพันธุ์หายากและสัตว์หา   ยากใกล้สูญพันธุ์มากมาย ทั้งบนเกาะและบริเวณทะเลโดยรอบ

                       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบัลทรา (Baltra) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz) เพื่อทำการเชคอินขึ้น   เรือ “Galapagos Coral II” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใช้ในการล่องเพื่อเข้าชมหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่อยู่ภายใต้หมู่เกาะกาลาปากอส

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

บ่าย                  เรือสำราญ “Galapagos Coral II นำท่านเดินทางสู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) เกาะใหญ่อันดับ 2 ของกาลาปากอส มีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองชื่อปัวร์โต อาโยรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสและสถาบันวิจัยชาร์ลส์ ดาร์วิน ซึ่งมีการเพาะพันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส นำท่านสู่ ซานตาครูซไฮแลนด์ เป็นพื้นที่ป่าดิบปกคลุมรอบปล่องภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ ตลอดจนนกภูเขาเฉพาะถิ่นของกาลาปากอสหลายชนิด ส่วนด้านเหนือของเกาะจะเป็นอ่าวใหญ่คือคาเลตา ทอร์ทูกา เนกรา (Caleta Tortuga Negra) อันมีหาดทรายสีขาวทอดยาว บนชายหาดด้านในเป็นป่าชายเลน มีบึงน้ำที่อาศัยของนกกระทุงและเหล่านกฟลามิงโก นำท่านท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติบริเวณ ซานตาครูซไฮแลนด์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและพืชพันธุ์แปลกตาที่ขึ้นอยู่บริเวณปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ นำท่านเที่ยวชม เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Highlands Tortoise Natural Reserve)  ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติของเต่ายักษ์กาลาปากอสอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีอายุขัยยืนยาวตั้งแต่ 150-200 ปี น้ำหนักของเต่าแต่ละตัวนั้นเมื่อโตเต็มวัยจะหนักถึง 250-300 กิโลกรัมเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม แท่งเสาลาว่า (Lava Tubes) รวมไปถึงอุโมงลาว่า (Lava Tunnel) ซึ่งเกิดจากเถ้าหินภูเขาไฟและการประทุของภูเขาไฟเมื่อครั้งอดีตกาล ก่อตัวขึ้นมาเป็นแท่งหินและอุโมงค์รูปทรงประหลาด น่าอัศจรรย์ยิ่ง บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ ปากปล่องภูเขาไฟ (Pit Crater) ซึ่งนักโบราณคดีได้วิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินในอดีต นอกจากนี้บริเวณนี้เป็นทำเลทองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่   เรือสำราญ

 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        เรือสำราญออกเดินทางสู่ ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า)

 

10 ม.ค. 2562        ปุนตา วิเซนต์เต โรคา (เกาะอิซเบลล่า)

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านชมแหลมปุนตา วินเซนต์เต โรคา (Punta Vincente Roca) บนเกาะอิซเบลล่า (Isabella Island) ซึ่งเป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นผา อันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และเป็นแหล่งที่อยู่ของนกทะเลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น นกนอดดี้สีน้ำตาล, นกนาซก้า บูบี้ และที่บริเวณแหลมแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวิน แห่งกาลาปากอส หากท่านสนใจบริเวณนี้เป็นแหล่งดำน้ำกับเพนกวินที่ดีที่สุดของเกาะกาลาปากอส และ ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของเต่าเขียว (Green Turtle) แห่งกาลาปากอส อีกด้วย

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านสู่ปุนตา เอสปิโนซา (Punta Espinosa) แห่งเกาะเฟอร์นานดิน่า (Fernandina Island) เกาะที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งหมู่เกาะกาลาปากอส และเป็นเกาะที่อยู่อาศัยของเหล่าอิกัวนา นอกจากนี้บริเวณรอบๆเกาะยังสามารถพบเห็นเพนกวิน กาลาปากอส ซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ บริเวณนี้ยังเป็นจุดดำน้ำ (Snorkeling) กับเหล่าสัตว์ต่างๆแห่งเกาะกาลาปากอส ไม่ว่าจะเป็น เพนกวิน และ อิกัวน่าทะเล รวมถึงปูแดง และ นกต่างๆ รวมถึงเต่าทะเล

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        เรือสำราญออกเดินทางสู่ อ่าวเออร์บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า

 

11 ม.ค. 2562        อ่าวเออร์บิน่า (เกาะอิซเบลล่า) – แอ่งทากาส

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านเดินทางสู่อ่าวเออร์บิน่า แห่งเกาะอิซเบลล่า ซึ่งเป็นอ่าวที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก และสามารถพบเห็นหินลาวาก้อนใหญ่ ตั้งตระหง่านในบริเวณนี้ อ่าวแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาไฟ อาซิโด (Alcedo Volcano) และเป็นที่อยู่อาศัยของอิกัวน่า และ เต่ายักษ์กาลาปากอส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความน่ารักของสัตว์ทะเลนานาชนิด

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่แอ่งทากาส (Tagus Cove) ซึ่งเป็นแอ่งที่ถูกค้นพบโดยชาร์ส ดาร์วิน ซึ่งได้นำเรือ HMS Beagle มาค้นพบเกาะกาลาปากอสในปี 1835 นำท่านเดินทางสู่เนินที่สามารถชมและเก็บภาพแอ่งทากาสแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือ เลือกดำน้ำบริเวณทะเลรอบแอ่งทากาส ซึ่งท่านสามารถพบเห็นสิงโตทะเล, เต่าทะเล, ปลาต่างๆ ตลอดจนเพนกวิน แห่งเกาะกาลาปากอส สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                      หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                       เรือสำราญออกเดินทางสู่ เกาะซานเตียโก้

 

12 ม.ค. 2562        ท่าเอกาส แห่งเกาะซานเตียโก้ – อ่าวซัลลิแวน

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่เกาะซานเตียโก้ (Santiago Island) ณ ท่าเอกาส (Egas port) ซึ่งตั้งชื่อไว้เป็นอนุสรณ์แด่ นาย จอร์จ เอกาส ผู้ซึ่งเป็นผู้เริ่มสำรวจเกาะแห่งนี้เมื่อปี ค..1930 และได้เปิดเหมืองเกลือขึ้น ณ เชิงเขาภูเขาไฟชูการ์โลฟ (Sugarloaf Volcano) หลังจากที่ชาร์ลส ดาร์วิน ได้ค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค..1835 นอกจากนี้จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ หาดสีดำ (Volcano Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสะสมของเถ้าถ่านภูเขาไฟในอดีต เจ้าหน้าที่เรือสำราญจะนำท่านเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสิงโตทะเล (Sea lion) ซึ่งตั้งรกราก (Colony) อยู่บริเวณรอบๆหาด และนกหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น นกเพลิแกน นกบู้บี้ตีนฟ้า นกฟิ้นช์ ฯลฯ นอกจากนี้ทางคณะอาจมีโอกาสได้พบปะกับ อีกัวน่าทะเล (Marine Iguana) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายหาดก็เป็นได้ สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นเรือสำราญเพื่อมุ่งหน้าสู่อ่าวซัลลิแวน

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 

 บ่าย                  เรือสำราญนำท่านมุ่งหน้าสู่อ่าวซัลลิแวน (Sullivan Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่เกิดจากหลอมตัวของลาวา และเกิดการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดเป็นหินก้อนใหญ่เล็ก และพื้นที่หาดสีดำ อันเกิดจากลาวา เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกและนำท่านสำรวจเส้นทางนี้ นอกจากนี้บริเวณอ่าวซัลลิแวน ยังเป็นอ่าวที่เป็นจุดดำน้ำแบบ Snorkeling ได้ดีอีกจุดหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถพบเห็นสิงโตทะเล, เต่า ตลอดจน ปลากระเบน ได้ในอ่าวแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ

 ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        เรือสำราญออกเดินทางสู่ เกาะซานตาครูซ

 

13 ม.ค. 2562        หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ)

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         เรือสำราญนำท่านสู่หาดบาแชส (Bachas Beach) อันเป็นอ่าวที่เรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเกยตื้นที่นี่ นอกจากนี้บริเวณหาดทรายแห่งนี้ยังเป็นจุดว่ายน้ำที่ดีอีกแห่งของเกาะซานตาครูซ เจ้าหน้าที่จะนำท่านเดินสู่บริเวณอันเป็นที่วางไข่และที่อยู่ของนกแวดดิ้ง และยังเป็นที่อยู่ของอิกัวน่าทะเล และ นกฟลาเมนโก และยังเป็นอ่าวที่วางไข่ของเต่าทะเลเขียวอีกด้วย

                      นำท่านเชคเอาท์จากเรือ Galapagos Coral II เพื่อเชคอินสู่ Galapagos Coral I (ห้อง Junior Suite)

 กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 บ่าย                  เรือสำราญ “Galapagos Coral I นำท่านเดินทางสู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) เกาะใหญ่อันดับ 2 ของกาลาปากอส มีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองชื่อปัวร์โต อาโยรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสและสถาบันวิจัยชาร์ลส์ ดาร์วิน ซึ่งมีการเพาะพันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสและสถาบันวิจัยชาร์ลส์ ดาร์วิน ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะกาลาปากอส รวมถึงเต่ายักษ์กาลาปากอส ซึ่งภายในศูนย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของเต่ายักษ์กาลาปากอส และ สัตว์อื่นๆ ดังนั้นการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์จึงเน้นอิงให้สัตว์ได้พึ่งพาและดำรงชีพตามห่วงโซ่อาหาร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเต่ายักษ์กาลาปากอส ซึ่งมีน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัมหากโตเต็มที่ รวมถึงสัตว์หน้าตาประหลาดๆมากมายที่อาศัยอยู่ในเกาะกาลาปากอส อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพกับเต่ายักษ์และสัตว์นานาชนิด รวมถึงพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้

 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        เรือสำราญออกเดินทางสู่เกาะมอสคิวรา

 

14 ม.ค. 2562        เกาะมอสคิวรา– เกาะนอรธ์ ซีมัวร์

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         นำท่านเดินทางสู่เกาะมอสคิวรา (Mosquera Island) ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างเกาะบัลทราและ เกาะซีมอร์ เกาะมอสคิวราเป็นเกาะอันเป็นจุดเริ่มต้นในการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวกาลาปากอส เมื่อเรือจอดเทียบท่าที่เกาะแห่งนี้ เจ้าหน้าที่เรือสำราญ นำท่านเที่ยวชมภูเขาไฟมอสคิวรา (Volcanic Mosquera Islet) และหาดทรายขาวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นนกพีลีเกนสีน้ำตาล, นกบูบี้, สิงโตทะเล ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและฝูงสิงโตทะเล, ปูลาวา และ สัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 บ่าย                  เรือสำราญนำท่านสู่ นอร์ธ ซีมัวร์ (North Semour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานตาครูซ นับเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวชุกชุมที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอส เนื่องจากอยู่ใกล้ที่ตั้งของสนามบินบัลทรา และเกาะซานตาครูซ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกบูบี้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกบูบี้ตีนสีฟ้า, บูบี้หน้ากาก และ บู้บี้ตีนสีแดง อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของ ฝูงสิงโตทะเลตัวผู้ ที่ส่งเสียงร้องข่มขวัญเพื่อต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่และแย่งชิงตัวเมีย เจ้าหน้าที่เรือสำราญจะนำท่านลงสำรวจเกาะเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งบริเวณชะหง่อนผาของเกาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกโจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็นสัตว์ที่ต้องมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเป็นนกที่มีกระพุ้งแก้มสีแดงและสามารถพองตัว ขยายขนาดได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะนอร์ธซีมัวร์ สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

15 ม.ค. 2562        เกาะซานตาเฟ่ – เกาะเซาท์พลาซ่า

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะซานตาเฟ่ (Santa Fe Island) หรือที่รู้จักในนามเกาะแบร์ริ่งตัน (Barrington Island) ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่เกาะกาลาปากอส เกาะซานตาเฟ่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะกาลาปากอส สันนิษฐานจากหินภูเขาไฟอายุกว่า 4 ล้านปีที่พบในหมู่เกาะแห่งนี้ เกาะแห่งนี้ปรากฏพืชพันธุ์มากมายทั้งต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นเกาะอันเป็นที่อยู่ของสัตว์หลากหลายพันธุ์ทั้ง อิกัวนา, หนูข้าวซานตาเฟ่ (Santa Fe Rice Rat) และ ยังเป็นที่อยู่ของฝูงสิงโตทะเล เจ้าหน้าที่เรือนำทุกท่านเดินชมและบันทึกภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของหมู่เกาะซานตาเฟ่หนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอสที่เก่าแก่ที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ

 กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 บ่าย                  เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่เกาะเซาท์พลาซา (South Plaza Island) ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ใกล้ชายฝั่งของเกาะซานตาครูซ หนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอส เกาะเซาท์พลาซาเป็นเกาะที่เกิดจากการยกตัวของลาวาใต้เปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิก เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของอิกัวนา (Iguana) หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์กินพืช จึงทำให้เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมายและจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาล นอกจากนี้เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกบูบี้กว่า 3 สายพันธุ์ เจ้าหน้าที่เรือสำราญจะนำท่านเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และ สัตว์ประจำเกาะนี้อย่าง อิกัวนา (Iguana) รวมถึงพืชพันธุ์หลากสีที่แต่งแต้มสีสันให้กับเกาะแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นเรือสำราญ

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                        หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

16 ม.ค. 2562        ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส เซอร์โร โคโลราโด เกาะซานคริสโตบอล

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

                         เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะซานคริสโตบอล นำท่านเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Tortoise Reserve at Cerro Colorado) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซานคริสโตบอลแห่งนี้ นำท่านสัมผัสประสบการณ์และเก็บภาพความน่าประทับใจของเต่ายักษ์กาลาปากอส ที่หากโตเต็มที่จะมีน้ำหนักเกือบ 300 กิโลกรัมเลยทีเดียว สำหรับเต่ายักษ์กาลาปากอสนี้ ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นและสัตว์ที่เป็นที่รู้จักแห่งหมู่เกาะกาลาปากอส ในศูนย์อนุรักษ์เต่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็นถึงศูนย์อนุบาลและเพาะพันธุ์เต่ากาลาปากอส ตลอดจนการปล่อยให้เต่ายักษ์ดำเนินชีวิตหาเลี้ยงตัวเองภายในศูนย์แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสและบันทึกภาพเต่ายักษ์กาลาปากอสตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box

 11.00 น.         นำท่านเชคเอาท์จากเรือสำราญเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินซานคริสโตบอล

13.20 น.         ออกเดินทางจากสนามบินกาลาปากอส สู่ สนามบินกิโต โดยเที่ยวบิน AV1631 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)

17.45 น.         เดินทางถึงเมืองกิโต้ ประเทศเอกวาดอร์

 ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

17 ม.ค. 2562        เที่ยวชมเมืองกิโต – เมืองปิชินชา – Monument of Middle of the World City

  เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านเดินทางสู่เมืองปิชินชา (Pichincha) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกิโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็นอนุสาวรีย์ที่สูงประมาณ 30 เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สำหรับเมืองปิชินชาแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากในปี 1736 เป็นเมืองที่ใช้เป็นสถานที่วัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์และพิสูจน์สมมติฐานเรื่องโลกกลม (measure latitude at the Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นำทีมโดย เพโดร วินเซนต์ มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจน์และวัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์การถ่ายรูปที่ละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกิโต

 กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญกับเมืองกิโต โดยเริ่มจาก The Basilica of the National Vow หรือที่รู้จักในนาม Basilica Church ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์นีโอ-โกธิคขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องโถงชาเปล กว่า 24 ห้อง นำท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือที่รู้จักในนาม El San Francisco จตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์และอารามของ เซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแห่งนี้เป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา นำท่านชมความงามของอารามเซ็นต์ ฟรานซิส และ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งชนชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย

15.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินกิโต

17.35 น.         ออกเดินทางจากสนามบินกิโต สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL 753 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง)

  

18 ม.ค. 2562        อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพมหานคร

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

 

13.30 น.         เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.15 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL875

                         (ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน

 

19 ม.ค. 2562        กรุงเทพมหานคร

 10.05 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส

(พักห้อง Junior Suite & Standard Plus / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปเรือ Coral I & II)

อัตราค่าบริการ

7 – 19 ม.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   พักห้องคู่ Standard Plus ท่านละ

259,900

พักเดี่ยว เพิ่มเงินท่านละ

110,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

130,000-170,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK- AMS- UIO-AMS-BKK หักค่าตั๋วคืนท่านละ

50,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

§  กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

§  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยวเอกวาดอร์-กาลาปากอส (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

§  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)

§  ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

§  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

§  ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่าเข้าอุทยานกาลาปากอส

§  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง

§  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ

§  เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง

§  ค่าวีซ่าเชงเก้น

§  ค่า Gratuities เจ้าหน้าที่เรือ  คนละ 30 USD ต่อวัน x 8 วัน = 240 USD

§  ค่าชุดและอุปกรณ์ดำน้ำ (เรือมีให้เช่า)

§  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

§  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                             งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 120 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)

* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

 หมายเหตุ :

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

§  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง

§  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

§  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

§  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

§  โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

§  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

§  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

§  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

§  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

§  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง

(13.5 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 7.5 นิ้ว )

§  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

§  กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

§  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

§  กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นเท่านั้น

§  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

                                            เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด์

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่น

วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )

 

1.             หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2.              รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3.             สำเนาบัตรประชาชน

4.             สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5.             สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)

6.             สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)

7.             สำเนาใบมรณะบัตร

8.             สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

9.             กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-        เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-        เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-        เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

10.      หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

-        กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

-                    กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

-                    กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-                    กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

-                    กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

-                    กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

11.      หลักฐานการเงิน(กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

-        หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

-        สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

 

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

 -                                บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้

-          หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

-          สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

 หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-          หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-          กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

-          จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-          หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

พิมพ์โปรแกรม :   13 วัน เอกวาดอร์ – กาลาปากอส

      สายการบินเค แอล เอ็ม

              CODE TOUR : CA150113FF

 

 ฟอร์มจองทัวร์  กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้

 

 


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :โปรแกรมทัวร์อเมริกา

โปรแกรม 18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง
18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง
ทัวร์อเมริกา 12 วัน เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป (เส้นทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในอเมริกา)
10 วัน อเมริกาตะวันตก
โปรแกรมทัวร์อเมริกา 2019
โปรแกรมทัวร์อเมริกา US171301MZ
โปรแกรมทัวร์ อเมริกา ตะวันออก แคนาดา 10 วัน UC151501MZ