dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF


ทัวร์อินเดีย: ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน

TOUR CODE: IN171301AF

สายการบินเจ็ท แอร์เวย์
  
สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของกรุงเดลลี ผ่านชมประตูเมืองแห่งชัยชนะ “INDIA GATE”
ชม พระราชวังซิตี้พาเลส (City Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ
ชม “หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์” สถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์หนึ่งในมรดกโลก
ชมความงาม “พระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม”
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์
ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย
ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน

กำหนดการเดินทาง
22-27 ต.ค. 59 (วันหยุด วันปิยะมหาราช)    ราคาท่านล่ะ 37,900 บาท
        

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เดลลี – India Gate - ชัยปูร์
06.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W65  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
11.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม กรุงเดลลี นำท่านผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐบาลอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาลและ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่ สุดของอินเดีย ผ่านชม ประตูเมืองแห่งชัยชนะ India Gate จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปูร์ หรือเมืองสีชมพูซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 โดยตัวเมืองมีขนาดถึง 9 ตารางกิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูร์

วันที่  2    ชัยปูร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พระราชวังซิตี้พาเลส – พระราชวังสายลม – หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เชิงเขาอราวารี เพื่อชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา แล้วนำท่านนั่งรถจิ๊ฟชมพระราชวัง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็น ภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา และพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามั่นใจซิงค์ที่ 1 ในปี ค.ศ.1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้าชาไวใจซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยปูร์ ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์  ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี ที่ท่านจะได้ตื่นตะลึงกับห้องที่ประทับในพระราชวังฤดูร้อนที่งดงามโดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี แล้วนำเข้าชม พระราชวังซิตี้พาเลส (City  Palace) เป็นพระราชวังอันเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ เป็นที่ตั้งของหมู่พระที่นั่งสำคัญๆ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1729 - ค.ศ.1732 ในรัชสมัยของมหาราชาสะหวายจัย สิงห์ที่2 ด้านสถาปัตยกรรมของพระราชวังมีการออก แบบอย่างผสมผสานระหว่างแบบราชปุตกับโมกุล เนื่องจากช่วงนั้นยังอยู่ในช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลต่อรัฐราชสถาน จากนั้นพาท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงสูง นำชมงานศิลป วัฒนธรรมและงานหัตถกรรมต่างๆ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังสายลม หรือ ฮาวา มาฮาล ที่แปลว่า "พระราชวังแห่งสายลม" เป็นหนึ่งในตำหนักสำคัญของซิตี้พาเลส สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ ออกแบบ โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏของพระนารายณ์ โดยมีความโดดเด่นที่บริเวณด้านหน้าบันทาสีชมพูสวยงามมีความสูงห้าชั้นและมี ลักษณะซ้อนกันคล้ายรังผึ้งประกอบไปด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุ เป็นช่องลม จำนวน 953 บาน จนเป็นที่มาของชื่อว่า "พระราชวังแห่งสายลม" โดยลายฉลุนั้นมีไว้เพื่อนางในวังสามารถมองทะลุออกมาเห็นชีวิตภายนอกบนท้อง ถนนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากด้านนอกนั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่าย นำท่านเดินทางสู่หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์ (Jantar Mantar) เป็นบริเวณหอดูดาวซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร์ สร้างโดยมหาราชาสะหวาย จัย สิงห์ โดยหอดูดาวลักษณะแบบนี้ได้ทรงสร้างทั้งหมด 5 แห่งต่างสถานที่กัน  รวมถึงที่ชัยปุระ และเดลลี ซึ่งหอดูดาวจันตาร์มันตาร์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเก็บรักษาอยู่ในสภาพดีที่สุดอีกด้วย โดยได้ถูกยกย่องโดยองค์การยูเนสโกว่า "เป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์และแนวความคิดทาง จักรวาลวิทยาของ ราชสำนักในช่วงปลายของยุคโมกุล" จันตาร์ มันตาร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 2010 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองชัยปูร์

วันที่ 3      ชัยปูร์-อักรา-ทัชมาฮาล-อักราฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอักรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่าย นำท่านเข้าชม ทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานำท่านเดินสู่ประตู สุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ  ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนาง มุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี มีการใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000  คน ต่อมานำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทัช มาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน  
จากนั้นนำท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์  และพระ นัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาด ยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ต่อมานำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่าง เปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็นำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ได้นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กับนางในฮาเร็ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

วันที่ 4     อักรา-เดลลี-อัมริทสาร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง อัมริทสาร์ (Amritsar)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
16.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมริทสาร์ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W740 
17.55 น. เดินทางถึง สนามบิน Sri Guru Ram Dass Jee International Airport เมืองอัมริทสาร์ จากนั้นนำท่านผ่านชมดูบรรยากาศยามเย็นของ วิหารทองคำ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  Golden Tulip Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอัมริทสาร์

วันที 5   พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ– Wagar Border พิธีเปลี่ยนเวรยาม ชายแดนอินเดียปากีสถาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้นนำท่านชม พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือพระสุวรรณวิหาร วิหารทองคำแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของผู้ที่นับถือศาสนาซิกข์ และบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ล้วนมุ่งหมายที่ จะต้องได้มาสักครั้งในชีวิต ตัววิหารทองคำ ชั้นแรกของวิหารเป็นหินอ่อน ผนังภายในแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม ชั้นสองขึ้นไปจนถึงยอดโดมได้ถูกตกแต่งโดยการเคลือบด้วยทองคำสีทองอร่ามงดงามมีน้ำหนักรวมกว่า 800  ตัน ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน สำหรับผู้เข้าชมวิหารทุกคนต้องมีผ้าคลุมศีรษะทุกคน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองAtari เมืองหน้าด่านพรมแดนอินเดียและปากีสถาน นำท่านสู่ ด่าน Wagah Border ด่านพรมแดนระหว่างอินเดีย และ ปากีสถาน นำท่านชมพิธีการเปลี่ยนเวรยาม ที่มีการประชันลีลาต่างๆ ของทหารอินเดีย และปากีสถาน แข่งขันกันแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมือง อัมริทสาร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  Golden Tulip Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอัมริทสาร์

วันที่ 6      อัมริทสาร์ –เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Sri Guru Ram Dass Jee International Airport เมืองอัมริทสาร์ เพื่อนำท่านเดินทางกลับไป
ยังเมืองเดลลี
10.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W740 
12.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับ
ไปยังประเทศไทย
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W66
(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ : TOUR CODE: IN171301AF  ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์-ทัชมาฮาล-เดลลี-อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน

ฟอร์มจองทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูล)


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ