dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB


ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน

THE GREATEST MANDALAY 4D3N

TOUR CODE: MM361101AB

สายการบิน MYANMAR AIRWAY

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม
ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (พระราชวังสุดท้ายของกษัตริย์พม่า)
ชมทัศนัยภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS
ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก
ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่ “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

วันแรก  กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์         
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาว์เตอร์ N
สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
14.00 น. บินลัดฟ้า สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เที่ยวบินที่ 8M338
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.35 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง จากนั้นนำท่านชมวัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด นำ  ท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์   สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่  ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำขณะเข้าสู่ที่พัก SHWEPHYR HOTEL, SHWEHTEE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์   
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านชม สะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลเมตรข้ามทะเลสาบตองตะมานของเมืองอมรปุระ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ท่านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นชมเจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตก  ลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบจนได้สมญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
นำคณะเข้าสู่ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม  พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดยองอู YONG U MARKET เป็นตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิดทั้งเครื่องอุปโภค
บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินของเมืองพุกาม ถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือที่ประณีตและการออกแบบที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือ  วิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องคือื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตกชม   วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์  เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโน  รธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ 
04.00 น. นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี
พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไป 
จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์
10.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M337
13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ : TOUR CODE: MM361101AB ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน

ฟอร์มจองทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูล)


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ