dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ

ทัวร์จีน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2560

14,799 บาท

วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2560

14,799 บาท

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2560

15,799 บาท

TOURCODE : CN291601AZ

 

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

X

X

X

 

2

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45)

ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER

ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนา

เหนี่ยนฮวาวาน

ä

ä

ä

WISDOM HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู 

(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้

ä

ä

ä

BAOLONG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)

ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

ä

ä

ä

WANXIN HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05)

ä

X

X

 

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม

·      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่านในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

·      ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท

 

P กำหนดการเดินทาง  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560

วันแรก                   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

21.30 น.                คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง               กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน

00.30 น.                เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เที่ยวบินที่ TG662 Q

05.45 น.                เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ  จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นตึกระฟ้าออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์เคยมีความสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด สูงสุดโดยมีความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใช้ เป็นส านักงานและโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)   ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ตั้งอยู่ติดกับพระพุทธรูปหลิงซาน  เป็นเมืองโบราณที่สร้านขึ้นมาใหม่  เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอู๋ซี

                                ãพักที่ WISDOM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม               อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)  นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา)  นำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น นครปารีสแห่งตะวันออก  

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

                                ãพักที่ BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                    หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                          นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีนถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง  

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว

บ่าย                    นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน  นำท่านสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว  อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า 

ค่ำ                        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ãพักที่ WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า                  เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

                              สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.                เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เที่ยวบินที่ TG663

11.05 น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........ K K K K

 

*******************************

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

K K K K  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  K K K K

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ :          ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้  นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านไข่มุก, หมู่บ้านใบชา , ร้านผ้าไหม, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านหยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2560

14,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2560

14,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2560

15,799 บาท

3,500 บาท

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์จีน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ