dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999

ทัวร์จีน-เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-เล่อซาน ง้อไบ๊

8วัน 7คืน สายการบินไทย

เดินทาง เดือนตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 40999.-

TOURCODE : CN291602AF

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – เฉินตู (TG618 : 10.15-14.25)

เม่าเสี้ยน

X

X

ä

MIAOXIAN  INT’L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว                        

ä

ä

ä

CELEBRITYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

(รวมรถเหมาในอุทยาน)

ä

ä

ä

CELEBRITYJIUZHAIGOU

HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ä

ä

ä

SUPER YARD HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซานล่องเรือ

ชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

ä

ä

ä

GARDEN CITY HOTE

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

6

ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียน

ทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว

ä

ä

ä

GARDEN CITY HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

7

ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

ä

ä

ä

SUPER YARD HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

8

ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู-กรุงเทพฯ

(TG619 : 15.05-17.20)

ä

ä

X

 

 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 240 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

Pกำหนดการเดินทาง  เดือนตุลาคม 2560

วันแรก                   กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่าเสี้ยน

07.00 น.             คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 3บริเวณ ISLAND-D โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.05 น.             เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618

14.00 น.                ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ MIAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง               เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว              

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นำท่านชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ำใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ ( เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง)

*** ในกรณีที่ชม   อุทยานแห่งชาติหวงหลงไม่ได้    เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม               อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  (รวมรถเหมาในอุทยาน)  เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกวซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

บ่าย                        นำชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

ã พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                    ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู

                                โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะ  ร้านใบชา ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  อำลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นำท่าน ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่าน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู  ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

ã พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า                  เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิม ซึ่งคงรักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ นำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตรพระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เขาง้อไบ้  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)   เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก                 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์  นำท่านนมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง ลงจากยอดเขาง้อไบ๊

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งบริจาคเงินจำนวน 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร 

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด                                ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศทั้ง 2 ข้างทาง  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด               ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                                นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.05 น.              เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619

17.20 น.                ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....K K K K K

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************

J J J J J  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  J J J J J       

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ :          ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา, ร้านหมอนยางพารา ,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม ท่านละ

วันที่  20-27 / 21-28 / 22-29  ตุลาคม 2560

40,999 บาท

8,500 บาท

ไม่รับจอยแลนด์เนื่องจากในอุทยานจิ่วจ้ายโกวใช้รถเหมา

 

 ทัวร์จีน-เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-เล่อซาน ง้อไบ๊

 

8วัน 7คืน สายการบินไทย

เดินทาง เดือนตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 40999.-

TOURCODE : CN291602AF


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ